Isis Kreamsoarch

Lokwinske!

Lokwinske datst yn ferwachting bist! Do giest in bysûndere tiid yn 'e mjitte. Om dyn poppe aanst in waarm wolkom te jaan, moatst in protte dingen regelje. Ien dêrfan is kreamsoarch. By Isis Kreamsoarch wurkje profesjonele kreamfersoargjenden dy't neat leaver wolle as dy in moaie kreamtiid te besoargjen. Wy stribje nei ien op ien soarch - dyn eigen kreamfersoargjende yn dyn kreamwike. Ast yn ferwachting bist riede wy dy ta op 'e kreamtiid en it âlderskip. We assistearje dy ek by de befalling. As de poppe der is, soargje wy foar in waarme en ûntspannen start foar dy en dyn húshâlding. 

Wat is kreamsoarch?Skriuw dy yn

Soarch dy't fertroud is

Yn ferwachting wêze, befalle en de earste dagen tegearre mei dyn berntsje. Dat binne bysûndere, yntime mominten yn dyn libben. Dan wolst soarch dy't fertroud is en goed fielt. En soarch dy't tichteby is. Isis Kreamsoarch wurket it leafst tichteby it kreamgesin. Wy wurkje mei fêste teams fan kreamfersoargjenden om ferloskundigepraktiken hinne. We besykje dyn wenplak sa goed mooglik te matchen mei it fêste team fan kreamfersoargjenden fan dyn ferloskundigepraktyk sadat wy soarch goed ôfstimme kinne. Dat is fertroud foar dy en noflik foar de kreamfersoargjende. Wy binne wurksum yn 'e provinsjes Grinslân, Fryslân, Drinte en in part fan 'e provinsje Oerisel. 

Resinsjes

Wolst mear witte of ynskriuwe foar kreamsoarch? 

Nim dan kontakt op mei Isis Kreamsoarch

Klanteservice: 0513 – 727042

Wurkdagen fan 8.30 – 17.00 oere berikber foar it oanmelden foar kreamsoarch en algemiene ynformaasje oer yn ferwachting wêzen en befallen.

E-mail: klantenservice@isiskraamzorg.nl