Bevallen en kraamverzorgende nodig? Bel: 0513 - 727 042

Moai datst foar Isis Kreamsoarch kiest. Oanmelde foar ús kreamsoarch duorret mar twa minuten. Dyn oanmelding hannelje wy dêrnei yn ’e measte gefallen mei dyn soarchfersekerder ôf, dêr hoechst sels neat foar te dwaan! Wy hawwe in kontrakt mei alle soarchfersekerders. Nei de ynskriuwing krijst fuortendaliks in befêstigingsmail. Mochtst dy net krije (ek net yn ’e spambox), nim dan foar de wissichheid kontakt op mei de ynskriuwadministraasje fia 0513-727042 (ek foar alle oare fragen).

Leafs (t) Isis

Leveringsbetingsten (NL)
Op alle ferwurkingen fan persoansgegevens is ús privacyreglemint fan tapassing, lês hjir hoe’t wy mei dyn persoansgegevens omgean, wa’t dizze gegevens ynsjen kin en hoelang’t wy se bewarje.

Lukt het aanmelden niet? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0513 – 727042 of klantenservice@isiskraamzorg.nl